Įsakymas 2011-06-13

There are no translations available.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. A1-120/V-346 „DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 13 d. Nr. A1-282/V-603

Vilnius

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 60-2130; 2008, Nr. 75-2995; 2010, Nr. 68-3424):

1.1. Papildome šiuo 1.7 punktu:

„1.7. Specialiųjų poreikių indekso vertinimo metodiką."

1.2. Išdėstome 3 punktą taip:

„3. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos viceministrams pagal veiklos sritį."

1.3. Nurodytu įsakymu patvirtintame Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąraše:

1.3.1. Išdėstome 1.5 punktą taip:

„1.5. ryškus nekintamas asmenybės defektas (išeičių stadija), išsivystęs dėl visų formų šizofrenijos (kodas TLK-10-AM F20.x0) (pateikta gydytojo psichiatro išvada);".

1.3.2. Išdėstome 1.7 punktą taip:

„1.7. gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM F73), nustatomas klinikinio tyrimo duomenimis (asmenims iki 18 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro išvada) asmenims nuo 18 metų pateikta gydytojo psichiatro išvada, kai specialiųjų poreikių indeksas nuo 80 iki 100 balų;".

1.3.3. Išdėstome 1.8 punktą taip:

„1.8. demencijos, kai yra ryškus (sunkus) pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) nuo 0 iki 10 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 23 iki 28 balų (pateikta užpildyta MMSE lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);".

1.3.4. Išdėstome 2.17 punktą taip:

„2.17. sunkus ir (ar) vidutinis protinis atsilikimas (kodai pagal TLK-10-AM F72, F71), nustatomas klinikinio ir (ar) WAIS, WISC tyrimų duomenimis (asmenims iki 16 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, asmenims nuo 16 metų - gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada), bendras intelekto koeficientas (IQ) ne didesnis kaip 45 ir specialiųjų poreikių indeksas nuo 60 iki 75 balų. Sunkūs įvairiapusiai raidos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F84) (pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada);".

1.3.5. Išdėstome 2.18 punktą taip:

„2.18. demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE), nuo 11 iki 20 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 10 iki 22 balų (pateikta užpildyta MMSE ir lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);".

1.3.6. Išdėstome 2.19 punktą taip:

„2.19. ryškūs negrįžtamojo pobūdžio psichikos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F04.00, F04.03, F04.9, F10.6, F11.6, F12.6, F13.6, F14.6, F15.6x, F16.6, F17.6, F18.6, F19.6, F1X.73) arba ryškus asmenybės defektas visų šizofrenijos formų atveju, esant epizodinei eigai su progresuojančiu defektu (F20.x0) (pateikta gydytojo psichiatro išvada);".

1.3.7. Įrašome 3.2 punkte vietoj kodo „TLK-10 I70, I70.2" kodą „TLK-10-AM I70, I70.2x".

1.3.8. Įrašome 3.3 punkte vietoj kodų „TLK-10 I80.2, I87.0" kodus „TLK-10-AM I80.2, I87.0".

1.3.9. Įrašome 3.4 punkte vietoj kodo „TLK-10 I89.0" kodą „TLK-10-AM I89.0".

1.3.10. Įrašome 4.3 punkte vietoj kodų „TLK-10 I70.0, I70.2" kodus „TLK-10-AM I70.0, I70.2".

1.3.11. Įrašome 4.4 punkte vietoj kodų „TLK-10 I80.2, I87.0" kodus „TLK-10-AM I80.2, I87.0".

1.3.12. Įrašome 4.5 punkte vietoj kodo „TLK-10 I89.0" kodą „TLK-10-AM I89.0".

1.4. Nurodytu įsakymu patvirtintame Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos apraše:

1.4.1. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas) (toliau vadinama - asmuo) kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti."

1.4.2. Papildome šiuo 9.3.5 punktu:

„9.3.5. informuojantys apie specialiųjų poreikių indekso vertinimą."

1.4.3. Išdėstome 11.2 punktą taip:

„11.2. prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas."

1.4.4. Išdėstome 13.1 punktą taip:

„13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri išdavė siuntimą, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esama medicinine informacija bei dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, taip pat į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su specialiųjų poreikių nustatymu, pateikimo, jei gauti medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;".

1.4.5. Papildome šiuo 13.3 punktu:

„13.3. esant pagrįstų abejonių dėl Bartelio indekso įvertinimo, NDNT specialistai, turintys teisę vertinti Bartelio indeksą, įvertina asmens savarankiškumą ir apie tai pažymi Specialiųjų poreikių vertinimo akte."

1.4.6. Išdėstome 20.1 punktą taip:

„20.1. per 30 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu;".

1.4.7. Išdėstome 24 punktą taip:

„24. Jeigu asmuo, tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT direktoriaus priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo dienos (tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Ginčų komisija)."

1.4.8. Išdėstome 33 punktą taip:

„33. Už pateiktų asmens medicininių duomenų teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Apie neišsamius ir nekokybiškus medicininius dokumentus NDNT informuoja asmenį siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą."

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas

 

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-282/V-603

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ INDEKSO VERTINIMO METODIKA

 

1. Specialiųjų poreikių indekso vertinimo metodika reglamentuoja specialiųjų poreikių vertinimą asmenims su giliu, sunkiu ir (ar) vidutiniu protiniu atsilikimu, šį indeksą vertinančius subjektus.

2. Specialiųjų poreikių indeksas - tai žmogaus galimybių matas, įvertinantis jo mąstymo, suvokimo gebėjimus, elgesio sutrikimus.

3. Specialiųjų poreikių indeksą vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas - psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras.

4. Specialiųjų poreikių indeksas vertinamas asmenims, kuriems:

4.1. nustatytas gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM F73);

4.2. nustatytas sunkus ir (ar) vidutinis protinis atsilikimas (kodai pagal TLK-10-AM F72, F71).

5. Specialiųjų poreikių indeksas vertinamas balais (0, 5 arba 10), užpildant Specialiųjų poreikių indekso vertinimo klausimyną (priedas). Aukščiausias balas - 10 nurodo, kad asmens veikla yra visiškai priklausoma nuo kito asmens. Balas 0 nurodo, kad asmuo yra nepriklausomas nuo kito asmens pagalbos, geba savarankiškai priimti sprendimus, juos gerai suvokia.

6. Maksimali visų specialiųjų poreikių indekso kriterijų balų suma - 100 balų nurodo, kad asmuo yra visiškai priklausomas nuo kito asmens.

 

_________________

 

Specialiųjų poreikių indekso vertinimo metodikos

priedas

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ INDEKSO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

 

Galimi veiklos suvaržymai ir apribojimai

Galima vertė balais

Balai

1.

Nemotyvuotas išėjimas iš gyvenamosios teritorijos

(Vertinama 10 balų, jeigu asmuo nesutaręs ir be tikslo palieka savo saugią teritoriją ir dėl to kyla grėsmė jo paties arba kitų saugumui, pvz., veržiasi išeiti iš buto, vis ieško savo vaikų, tėvų, be tikslo vaikšto bute ir stengiasi iš jo ištrūkti ir kitos panašios aplinkybės.)

Pastaba: vertinama 10 balų, jei asmuo nevaikšto, nuolat guli dėl judėjimo funkcijos sutrikimų.

10

[]

2.

Pavojingų aplinkybių nesuvokimas arba jų sukėlimas

(Vertinama 10 balų, jeigu asmuo, pvz., netinkamai elgiasi viešajame transporte, gatvėje, stabdo automobilius arba dviratininkus ir taip kelia grėsmę sau arba kitiems, iš namų išeina netinkamais drabužiais ir tokiu būdu kenkia savo sveikatai (gali persišaldyti) ir kitos panašios aplinkybės.)

Pastaba: vertinama 10 balų, jei asmuo nevaikšto, nuolat guli dėl judėjimo funkcijos sutrikimų.

10

[]

3.

Pavojingų daiktų arba galimai pavojingų medžiagų naudojimas ne pagal paskirtį

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo skalbinius džiovina orkaitėje, be reikalo įjungia viryklę, atsuka dujų sklendę, įjungia vandens šildytuvą be vandens, dantis valosi naudodamas karštą vandenį, bute nešioja uždegtus daiktus, valgo cigaretes, sugedusius maisto produktus, netinkamai elgiasi su vaistais ir chemikalais ir kitos panašios aplinkybės.)

Pastaba: vertinama 10 balų, jei asmuo nevaikšto, nuolat guli dėl judėjimo funkcijos sutrikimų.

10

[]

4.

Veiksmais arba žodžiais išreikštas agresyvus elgesys neteisingai įvertinus supančią aplinką

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo mušasi, kandžiojasi, drasko, gnaibo, spjaudosi, stumdosi, mėto daiktus į kitus asmenis, gadina savo ir kitų turtą, veržiasi į svetimas patalpas, save žaloja (auto agresija), be pagrindo kaltina, bara kitus ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

5.

Neadekvatus elgesys tam tikrose aplinkybėse

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo tuštinasi ir šlapinasi gyvenamosiose patalpose (nesusiję su šlapimo nelaikymu), yra nepagrįstai judrus ir sudirgęs (plėšo sauskelnes, pastoviai nusirenginėja ir apsirenginėja, pastoviai juda, tampo, mėto daiktus), teplioja maistą, išmatas, seksualiai kabinėjasi prie kitų asmenų (pvz.: ekshibicionistiniai požymiai), slepia, perdeda arba renka savo ir svetimus daiktus (pvz.: apatinius drabužius, maisto likučius, pinigus), nuolatos be akivaizdžios priežasties šūkauja ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

6.

Nesugebėjimas suvokti savo fizinių poreikių ir pojūčių

Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo nesuvokia, kad yra alkanas arba ištroškęs, arba nevalgo pateikto maisto, nors yra alkanas ar ištroškęs, arba suvalgo viską, ką tik gali pasiekti, dėl susilpnėjusio skausmo pojūčio nesuvokia, kad susižeidė, nesuvokia, kad reikia eiti į tualetą ir dėl to kiekvieną kartą turi būti paragintas, negali pasakyti, kur skauda arba parodyti skausmo vietos ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

7.

Nesugebėjimas savarankiškai vartoti gydymui skirtų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo visą dieną apatiškai praleidžia lovoje ar sėdi toje pačioje vietoje, kur jį pasodino slaugantysis (depresijos ar vaistų poveikio pasekmė), pats nepasiima vaistų, įvairių pagalbinių priemonių, išmeta paduotus vaistus, priešinasi gydymui, neleidžia uždėti sauskelnių ir t. t., nesileidžia, prieštarauja, kai jį skatina kažką daryti, ignoruoja maistą ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

8.

Aukštesniųjų smegenų funkcijų sutrikimai (atminties sutrikimai, nesugebėjimas priimti tinkamų sprendimų), kurie sudaro sunkumų tvarkantis kasdienėje socialinėje aplinkoje

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo neatpažįsta artimųjų (pvz.: vaikų, vyro, žmonos, slaugančiojo), nemoka elgtis su pinigais, dėl kalbos funkcijos sutrikimo negali atlikti įprastinių veiksmų, nesuranda savo kambario namuose ar kelio į namus, nesilaiko pasižadėjimų, nes po trumpo laiko jų neatsimena ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

9.

Dienos - nakties ritmo sutrikimas

(Vertinama 5 balais, jeigu, pvz., asmuo naktimis yra labai neramus, elgiasi neadekvačiai, naktimis žadina artimuosius ir reikalauja pagalbos (pvz., prašo pusryčių), maišo dieną su naktimi arba neskiria dienos nuo nakties ir kitos panašios situacijos.)

5

[]

10.

Nesugebėjimas savarankiškai įgyvendinti savo įprastinės kasdienės veiklos

(Vertinama 10 balų, jeigu, pvz., asmuo nesiorientuoja laike, vietoje arba aplinkoje, negali tinkamai pasirūpinti asmens higiena, maitinimusi arba judėti ir kitos panašios aplinkybės.)

10

[]

11.

Nestabilus arba nekontroliuojamas emocinis elgesys

(Vertinama 5 balais, jeigu, pvz., asmuo dažnai nemotyvuotai ir staiga pradeda verkti, euforiškas, dirglus, rodo nepasitenkinimą, ir tai apsunkina bendravimą su juo ir kitos panašios aplinkybės.)

5

[]

Iš viso

100

[]

 

_________________

 

MMSE tyrimo lentelė

Blessed'o demencijos skalė